inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

05.01.04 Norskopplæring

Innvandrernes Landsorganisasjon

Postboks 555, 4401, Stavanger

Det Kongelige kommunal-

og regionaldepartement

Innvandringsavdelingen

Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo

Stavanger 15.09.2003

Høringsuttalelse ang. opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere – forslag til ny lovfestet ordning og ny finansieringsordning

Innledning

INLO sier seg godt fornøyd med intensjonen i forslaget fra departementet og at opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere nå blir lovfestet. INLO er av den oppfatning at dette er et skritt mot bedre integrering, og samtidig et viktig skritt videre i at innvandrere oppnår likeverd på linje med nordmenn.

INLO mener at en obligatorisk opplæring, slik den er foreslått, er bra, men vil påpeke at innvandrere ikke er en homogen gruppe og at behovene er svært forskjellige fra individ til individ av forskjellige grunner. Vi kan nevne forskjellig språklig bakgrunn, alder, traumatiske opplevelser osv. INLO ønsker at forslaget fokuserer sterkere på dette momentet.

INLO synes det er bra at kommunene pålegges en plikt til å tilby ytterligere 2700 timer til personer som har behov for en slik opplæring, utover de 300 timene som forslaget innebærer som plikt for alle, og forstår det slik at alle kommuner får øremerkede midler til å gjennomføre dette. Vi er imidlertid av den mening at timetallet kunne vært økt til f. eks. 500 pliktige timer.

INLO går inn for at det lages en form for ”mellomnivåtest” for dem som eventuelt ikke har behov for 500 timer. Samtidig vil vi understreke at de som søker sosial stønad etter endt pliktig norskopplæring bør pålegges å fortsette opplæringen.

INLO minner om at kommunene også må pålegges å legge til rette for alle innvandrere slik at de kan delta i opplæringen, slik som barnepass, evt. skyss osv.

INLO vil påpeke at bruk av IKT ikke vil være hensiktsmessig i svært mange tilfeller, særlig for innvandrere fra områder med annet alfabet eller der datamaskiner ikke er alle manns eie.

INLO mener at ansatte ved større internasjonale konsern, slik som oljeselskaper, eller ansatte ved NATO, bør likestilles med ambassadepersonale slik ordningen er i dag. Her bør inntekten være en avgjørende faktor i bedømmingen av hvorvidt vedkommende skal få gratis opplæring eller ikke.

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap –

forslag til endringer i introduksjonsloven

INLO sier seg enig i forslagets avgrensing etter oppholdsgrunnlag og avgrensing etter alder. Vi er videre meget fornøyde med at samfunnsopplæringen skal foregå på et språk utlendingen forstår, men mener at det kan bli problemer med praktisk gjennomføring av dette særlig i mindre kommuner.

INLO legger vekt på at god informasjon om den nye ordningen må være på et språk som vedkommende forstår og stiller seg tvilende til om politiet i alle landets kommuner har mulighet til å gi en slik informasjon. Derfor må utlendingsmyndighetene sørge for at politi og lensmenn, og kommunene, får informasjonsbrosjyrer på de aktuelle språkene.

INLO forstår forslaget slik at retten/plikten til norskopplæring gis sammenhengende i 300 timer innen for en tidsramme av 3 år.

INLO er enig i at tradisjonelle, kulturelle og/eller religiøse årsaker, særlig relatert til kvinner, ikke bør være grunnlag for unntak fra pliktig deltakelse i norskopplæringen.

Tilbud om norskopplæring etter behov

utover rett/plikt til 300 timer

INLO er uenig i forslaget om at den gjeldende regel om at innvandreren har anledning til å ta ut opp til 500 timer, selv om målene for undervisningen er nådd tidligere, skal bortfalle. Vi vil påpeke at forslaget innebærer ikke noe mål i seg selv annet enn deltakelse i opp til 300 timer derfor bør de som ønsker det ha anledning til å ta ut 500 timer.

INLO er enig i at kommunene skal ha plikt til å tilby opplæring utover den pålagte opplæringsplikten, men mener samtidig at det bør foreligge en rett for den enkelte til å kreve dette. INLO frykter at hvis kommunene selv skal bestemme hvorvidt utlendinger skal få et slikt tilbud om videre opplæring opp til 3000 timer, kan dårlig økonomi eller prioritering føre til at mange ikke vil få et slikt tilbud og at dette dermed vil skape ulikhet for loven.

Forholdet mellom introduksjonsordningen

og rett/plikt til norskopplæring

INLO er enig i at personer som får rett og plikt til opplæring etter dette forslaget, skal kunne gjennomføre den obligatoriske norskopplæringen innenfor introduksjonsordningen.

Saksbehandlingsregler

INLO er enig i at ved flytting fra en kommune til en annen vil retten/plikten til obligatorisk norskopplæring bestå. Vi understreker at vi ønsker en utvidelse av plikten/retten til 500 timer og at dette må gjelde ved eventuell flytting mellom to eller flere kommuner.

Nasjonalt registreringssystem

INLO ser fordelene med et nasjonalt registreringssystem, både for den enkelte og for kommunene, men ønsker i denne forbindelse å understreke at slik elektronisk registrering må være i tråd med all annen lovlig elektronisk registrering, og opplysninger fra registret bør ikke brukes utover den lovhjemlede hensikten.

En forsøksordning, slik som beskrevet i forslaget fra departementet, vil uten tvil være av det gode etter vår mening.

Forslag til andre endringer

i introduksjonsloven

INLO har ingen innvendninger mot forandring av introduksjonslovens tittel.

Gjennomført obligatorisk norskopplæring som vilkår

for bosettingstillatelse – forslag om endring osv.

INLO er enig i at det bør settes en tre års frist fra lovens innføring 1. januar 2005, slik at lovens vilkår først blir gjort gjeldende fra 1. januar 2008. Likevel vil det alltid oppstå tvilstilfeller og INLO ønsker å understreke at disse blir behandlet ut fra Utlendingslovens §45 på mest mulig gunstig måte for vedkommende.

INLO har ingen innvendinger mot særskilte unntak for adoptivbarn fra kravet om norskopplæring.

Gjennomført obligatorisk norskopplæring som vilkå

for erverv av statsborgerskap – forslag om endring osv.

INLO er enig i at det ikke bør gjennomføres en egen språkprøve for erverv av norsk statsborgerskap, men at gjennomført plikt/rett til norskopplæring i 500 timer kan settes som vilkår for erverv av norsk statsborgerskap slik foreslått i høringsutkastet. INLO ser dette som naturlig siden dette blir stilt som vilkår for bosettingstillatelse og vilkårene vil derfor i utgangspunktet være oppfylt ved søknad om norsk statsborgerskap.

INLO er også enig i at det praktiseres en tre års overgangstid for å oppfylle vilkåret om norskopplæring for å erverve norsk statsborgerskap, slik som med bosettingstillatelse.

INLO mener at dersom det er dispensert fra vilkåret om deltakelse i obligatorisk opplæring ved innvilgelse av bosettingstillatelse bør det også innvilges dispensasjon fra dette vilkåret ved behandling av søknad om statsborgerskap. Vedkommende vil da heller ikke ha rett til gratis språkopplæring etter loven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

INLO mener at rammefinansiering kan føre til store forskjeller i opplæringstilbudet fra en kommune til en annen og ønsker at departementet gir nærmere forskrifter om pliktig bruk av de midlene som blir overført til kommunene fra staten. Kommunal handlefrihet og prioriteringer har ikke alltid vist seg å være like heldige og INLO frykter at særlig retten til norskopplæring utover den obligatoriske delen vil bli neglisjert av kommuner med dårlig råd eller på grunn av at andre oppgaver får høyere prioritet.

INLO mener at forslaget om den nye ordningen må inneholde klare krav til kommunene om kvalitet på den obligatoriske norskopplæringen.

INLO ser det som viktig at ikke administrasjonsoppgavene kommunene blir tildelt ifølge forslaget blir så kostnadskrevende at store deler av rammetilskuddene til norskopplæringen blir brukt til dette. I tilfelle må disse ekstrautgiftene til den enkelte kommune tas med i regnestykket og holdes utenfor bevilgningene til selve oppløringen.