inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Opplæringsloven

Innvandrernes Landsorganisasjon

Motzfeldts gate 1

0187 Oslo

Det Kongelige Kunnskapsdepartement

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo

Høring- rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæring

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) takker for muligheten til å svare på høringen.

Vi har følgende merknader til rapporten:

Rapporten er meget oversiktlig og gir et godt innblikk i tematikken. Videre savner vi et større bredde og mangfold i sammensetningen i lovarbeidsgruppen. Mangelen på et flerkulturelt perspektiv er fremtreende i resten av rapporten.

Videre har vi følgende kommentarer:

INLO sier seg enig med lovarbeidsgruppens forslag om ”at fylkeskommunen får et ansvar for å veilede og følge opp hvordan lærebedrifter som er en del av et opplæringskontor eller en opplæringsring organiserer og gjennomfører opplæringen.” Vi vil trekke frem dette som et godt forslag og håper på at dette vil føre til kvalitetssikring av læringstiden for mange lærlinger. Dette sier vi på andre sted:.

3.3.3.1 Nærmere om kvalitet

2. Kvalitetsutvikling i den enkelte skole og bedrift:

I kvalitetsutviklingen mener INLO at det er viktig å ha fokus på årsakene til at mange videregående elever med innvandrerbakgrunn slutter/faller fra videregående opplæring.

INLO mener at tiltak som kan redusere frafall fra disse elevergruppe er viktige for å redusere risiko om dannelsen av en sosial underklasse basert på etniske skiller

4. Kompetanseutvikling:

INLO mener at kompetanseutvikling for personalet, instruktører og lærere baserer seg også på kunnskap om det flerkulturelle samfunn. Etter- og videreutdanning skal være tidsriktig og følgelig speile den utvikling i demografiske mønster i befolkningssamensetting.

INLO mener det skal gis flerkulturelt kompetanse i etterutdanning for medlemmene av prøvenemndene.

Side 27: I dimensjoneringen av læreplasser ønsker INLO at befolkningssamensetting på etniske grunnlag, tas i betraktning på like linje med næringsgrunnlaget i regionen og behovene fra bedriftene. INLO anbefaler at myndighetene, for å motivere bedriftene til å ta inn lærlinger med innvandrerbakgrunn får ekstra tilskudd.

Side 28:

INLO sier seg enig med Lovarbeidsgruppen om at en nødvendig forutsetning for at

rådgivningstjenesten skal bli god at det satses på kompetansebygging for rådgiverne. I denne kompetansebygging vil INLO peke på hvor viktig det er med kunnskap og erfaring til å møte flerkulturelle utfordringer på skolen og i støtteapparatet.

Vi vil nevne noen få eksempler hvor denne kompetanse er nødvendig:

a) En god rådgiver med flerkulturelt forståelse kan stimulere at flere elever med innvandrerbakgrunn fortsetter med utdanningen

b) Aktuelt kunnskap om godkjenning av utenlandsk utdanning, INLO har fått informasjon gjennom sitt nasjonalt nettverk, at dessverre er slik i dag at ikke alle skoler har nok kunnskap å formidle dette til sine elever.

b) Blant forslagene for å motvirke tvangsekteskap er rådgiverrollen trekk frem. Rådgivernes kunnskap om saken og flerkulturell kompetanse kan brukes som et ledd i støtteapparat til å veilede unge jenter og gutter som står i faren til å bli tvangsgiftet

3.3.4.1 Nemndas oppgaver

Side 31: INLO mener at i vurdering av lærebedrifter skal Yrkesopplæringsnemnda si fra om forhold til faglige kriterier pluss om lærebedrift handler i tråd med anti-diskrimenerings bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, både når det gjelder etniske bakgrunn, funksjonshemninger, seksuelt legning, religion, m. m. INLO mener at også denne vurderingen er viktig når myndighetene skal treffe vedtak om godkjenning. INLO mener bestemt at godkjenning av en lærebedrift kan trekkes når slike bestemmelser ikke overholdes.

Side 34: INLO anbefaler av sammensetning av yrkesopplæringsnemnda vurderes slik at representanter fra innvandrerbefolkning kan bli valgt. Et fleksibelt antall medlemmer kan ivareta Infos anbefalinger.

INLO foreslår at alle partene som velger medlemmer til yrkesopplæringsnemnda anbefales om å utnevne personer med innvandrerbakgrunn. Kompetansen i nemnda er bredest mulig også når det speiler det flerkulturelle samfunnet. Dette kan stimulere til rekruttering og kan skape gode rolle modeller for innvandrerbefolkning. Personer med innvandrerbakgrunn kan også bli representer ved at for lærlingene eller lærekandidatene kommer fra denne gruppen.

I tillegg er INLO enig med Lovarbeidsgruppens mindretall (Sogstad og Grøttvik) som foreslår følgende:

– at partene i arbeidslivet har flertallet i yrkesopplæringsnemnda og at nemnda har minst en elev-, lærling- eller lærekandidatrepresentant og minst en representant for det pedagogiske

Personalet i videregående skole. Alle partsrepresentanter oppnevnes etter forslag fra de

Organisasjoner som representerer de ulike partene. Fylkeskommunen kan i tillegg

Oppnevne egne representanter i nemnda.

INLO mener videre at yrkesopplæringsnemnda skal gjenspeile det flerkulturelle Norge i sin sammensetning.

Side 44: INLO er enig med at det fortsatt skal være et krav til lærebedrifter om å ha en faglig leder som har ansvaret for opplæringen og til å føre kontroll med at lovens krav til lærebedriftene blir oppfylt.

Det er viktig at faglige ledere har god og aktuell kompetanse, ikke bare på det faglige kunnskaper men også på det flerkulturelle fagområdet. Her har myndighetene og bedrifter et ansvar for å gi etter og videre utdanning av personalet.

INLO foreslår også at frivillige organisasjoner som organiserer innvandrer kan gi informasjon og veiledning på dette feltet og selvfølgelig vil INLO bistå med på dette området da vi har et velutviklet nettverk i hele Norge.

Vi takker for muligheten for å kommentere utkastet.

Med vennlig hilsen

Thomas Wanjohi Arezo Banafsheh

Leder Sekretariatet