inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

21 års aldersgrense mot tvangsektesskap

Innvandrernes Landsorganisasjon

Motzfeldts gt. 1

0187 Oslo

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Høringssvar: Beskyttelse mot tvangekteskap – tiltak for å motvirke at unge personer sendes til og holdes tilbake i opprinnelseslandet for å tvangsgiftes

Innvandrernes landsorganisasjon vil nedenfor skissere våre synspunkter i henhold til spørsmålene som er stilt i høringsnotatet.

2.1 Hvis det innføres et alderskrav på 21 år for oppholdstillatelse for ektefeller/samboere, jf. punkt 2 nedenfor, bør dette da kombineres med tiltak for å forhindre at unge personer holdes tilbake i opprinnelseslandet til 21-årskravet er oppfylt, jf. forslagene i punkt 9?

INLO stiller seg kritisk til både aldersgrense og tilknyttingskrav, ved å innføre begge deler tror vi at dette kommer til å spesielt skade to grupper: de som gifter seg frivillig og de som faktisk blir utsatt for tvangsekteskap. Vi mener at høringsuttalelsen bærer preg av at regjeringen tror at det kun er migrasjon som er hovedmålet med praktisering av tvangsekteskap. Vi viser til forskning av Anja Bredal hvor hun viser at det er flere grunner som ligger bak: kontroll av kvinners seksualitet, kontroll av barna, frykt for fornorskning osv.
INLO frykter at dersom regjeringen gjennomfører dette, vil de jentene og guttene som faktisk blir utsatt for tvang også bli ofret av norske myndigheter. Det vil si at dersom Fatima blir tvunget til å bo i hjemlandet til hun har fylt 28 år, kan hun i løpet av den tiden ha født barn som ikke har fått mulighet til å lære seg det norske språket og bli integrert. Videre vil det være vanskeligere for norske myndigheter og hjelpeorganisasjoner å kunne hjelpe henne ut av tvangen.
INLO vet at den norske tilknyttingskravet ikke er likt som det danske kravet, men allikevel er det flere hjelpeorganisasjoner i Danmark som rapporterer om at denne loven ikke har hjulpet mot tvangsekteskap, det har ført til at jentene og guttene enten blir såkalte kjærlighetsflyktinger eller at de blir dumpet i hjemlandet til de er gamle nok til å returnere.
Med dette forslaget mener INLO at myndighetene ikke tar tvangens vesen alvorlig nok.

2.2 Hvilket av de tre alternative forslagene i punkt 9 foretrekkes?

INLO er ikke enig med noen av tiltakene og vil ikke rangere dem, vi mener at det ikke eksisterer nok forskning på området for å kunne foreslå slike tiltak.

2.3 Departementet foreslår at forslagene som skisseres i punkt 9 oppheves når herboende fyller 26—28 år. Bør aldersgrensen settes til 26, 27 eller 28 år?

Slik det fremkommer av høringsforslaget vil den reelle aldersgrensen for ekteskap med en ikke herboende være 26- 28 år. Dersom Ali som bor i Norge gifter seg med Fatima som bor i Yemen, og bestemmer seg for å flytte til Yemen i 2 år for å bli bedre kjent med hennes familie, vil Ali være nødt til å returnere tilbake til Norge og bo her i 3 år før Fatima kan komme etter.
Jo høyere alderen er jo mer skade vil den gjøre.

Andre tiltak mot tvangsekteskap

INLO mener at det vil være uklokt av myndighetene å innføre en så omfattende lovendring, når det allerede eksisterer en rekke tiltak, som for så vidt ikke er blitt evaluert godt nok.
INLO vil foreslå å kartlegge og evaluere de allerede eksisterende tiltakene som eksisterer. INLO mener at myndighetene bør i større grad se til Sverige enn til Danmark for å finne gode løsninger mot tvangsekteskap. I Sverige har de siden 2003 hatt en nasjonalt støtteapparat som skal ta for seg blant annet saker relatert til tvangsekteskap. INLO mener at et slikt tiltak vil være mer effektiv enn aldersgrense og tilknytningskrav. Tillegg til dette mener INLO at det bør settes i gang generelle likestillingsfremhevende tiltak på grunnskolen, noe som vil komme både svarte og hvite barn til gode. Videre bør tvangsekteskap inn i samfunnskunnskapsfaget på ungdomsskolen og i den videregående skolen. Lærere bør brukes mer aktive ved å dele ut brosjyrer, informere foreldre om rettighetene til barnet osv. dersom mistanken foreligger.

INLO vil også anbefale å bruke vår nettverk av innvandreorganisasjoner til forebyggende og bevisstgjøringsarbeid blant innvandrer. Vi her representert på grasrotnivå, i store og små samfunn rundt omkring i Norge. Dette er noe som myndighetene kan benytte seg av for å realisere mange av de tiltak som allerede fins.

INLO takker for muligheten til å kommentere høringen. Vil kan gjerne kontaktes for videre samarbeid om tvangsekteskap dersom departementet skulle finne det nødvendig.

Med vennlig hilsen
På vegne av INLO
Thomas Wanjohi Arezo Banafsheh
Leder Sekretariatet