inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

NOU2007:6 Formål for fremtida

Innvandrernes Landsorganisasjon
Motzfeldts gt. 1
0187 Oslo

Kunnskapsdepartementet har sendt «NOU 2007:6: Formål for fremtida» på høring

INLO takker for at vi kan bidra med vårt svar om så viktig tema, da vi har som en av våre målsettinger å delta aktivt for å utvikle det norske samfunnet. Vi ønsker at forholdene legges til rette, slik at personer med innvandrerbakgrunn kan utvikle og utnytte sine evner, kunnskaper og yrker til det beste for seg selv og samfunnet.
Norge er et flerkulturelt samfunn hvor majoritetssamfunnet, det samiske folket, med sin status som urbefolkning, nyere innvandregrupper og andre nasjonale minoriteter lever på samme territorium. INLO mener at myndighetene må tilrettelegge slik at alle har tilgang til likeverdige tilbud og ingen føler seg undertrykt p.g.a. kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion eller politisk overbevisning.  Barnehage og skole er viktige arenaer for samhandling og integrering: alle grupper må føler seg velkommen i disse institusjonene. INLO er positive til at Bostad-utvalget NOU 2007: 6 Formål for framtida, har fokus på de samfunnsendringer som har skjedd i Norge den siste tiden.
Dagens ordlyd i Barnehageloven § 1 Formål 2. avsnitt ”Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.” og formålsparagrafen i opplæringsloven har lenge vært omdiskutert, først og fremst på grunn av bestemmelsen om grunnskolen som sier at ”grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding.” Bestemmelsen som gjelder for videregående opplæring har vært mindre omstridt.
INLO ser veldig positivt på det arbeidet Bostad-utvalget har gjort for en revidering av formålsparagrafene i begge lover, fordi dagens ordlyd ikke er i samsvar med de forandringer som det norske samfunnet har vært vitne til.
For å ivareta på beste måte de samfunnsmessige endringer som har skjedd i Norge, mener INLO at det beste er et nøytralt livssynsfag og en konfesjonsfri barnehage og utdanning.
INLO vil likevel gi sin tilslutning til konsensusforslaget i Bostad-utvalget NOU 2007: 6 Formål for framtida.

Begrunnelsen:

Vi merker oss at utvalgsmedlemmene har ulike prinsipielle synspunkter, men har likevel kommet fram til konsensus om et forslag til nytt formål for barnehagene og et forslag til nytt formål med opplæringen. Det leveres en enstemmig innstilling. INLO mener at dette er positivt og utvalget gir sterke signaler til samfunnet for øvrig om viljen og evnen til dialog og kompromiss.
INLO mener at utvalget med sitt omforente forslag legger grunnlag for bredest mulig tilslutning til formålet med så viktige samfunnsinstitusjoner som barnehagen og grunnopplæringen. Konsensusforslaget gir grunnlag også for utvikling av et demokratisk og fredelig samfunn og kan åpne veien for en videre debatt med sikte på verdinøytrale formuleringer.
Forslagene innholder et sett av verdier som flest mulig kan slutte seg til, uavhengig av kulturell, religiøs eller nasjonal tilknytning. Samtidig som forslagene bygger på de klassiske historiske, kristne tradisjoner, ivaretar de andre livssyn/humanistiske tradisjoner, og tar hensyn til Norges forpliktelser etter EMK og FNs menneskerettskonvensjoner.

INLO mener også at utvalget med sitt omforente forslag legger grunnlag for videre arbeid i forhold til konsekvensen av kritikk fra FNs menneskerettskomité mot KRL-faget.

NOU2007:6 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-6.html?id=471461