inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Retten til å velge – oppsummering

Oppsummeringsseminar i Os: ”Retten til å velge”- bevisstgjøring av tiltak rettet mot tvangsekteskap

Erfaringer fra flere fylker i Norge ble oppsummert da Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), i samarbeid med Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH), samlet representanter fra innvandrerorganisasjoner til et møte helg 5.- 6. mars 2010 på Solstrand hotell i Os kommune.

I 2009 gikk INLO og DFIRH enda mer ned på grasrotnivået enn det vi klarte i 2008. Vi benyttetoss av sentrale personer i de ulike miljøene til å mobilisere, og vi satset på å arrangere”minimøter” med ulike nasjonaliteter. I noen av disse møtene ble en relevant fagperson invitert til å være innleder. Poenget med å ha en rekke mindre og intime møter, istedenfor storekonferanser, var at vi ønsket å kunne tilby et lavterskeltilbud. Ved å ha diskusjoner og debatter i mindre grupper mente vi at det ville være lettere for mange å åpne seg opp, tørre å si noe og ikke minst delta i samtalene som oppstår.

Vi kan oppsummere ved å si at innvandrere ”vil knytte opp knuten selv”!

Vi har kunnskapsrike og engasjerte personer i våre miljøer som vi er sikre på at kan brukes til å løse endel av de problemene som vi sliter med, som f.eks bruken av tvang når mennesker skal velge partner. Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner. Bekjempelsen av denne praksisen krever særskilte tiltak rettet mot utvalgte grupper i samfunnet. Flere offentlige instanser og frivillige organisasjoner har hatt en større pågang av henvendelser i den siste tiden, og dette ser vi som en konsekvens av den jobben som innvandrerorganisasjoner og andre instanser har gjort i løpet av 2008-09. Prosjektene har blitt finansiert gjennom støtte fra IMDi.

Noen av konklusjoner fra evalueringsmøtet:

Foreldrene må komme inn på banen i mye større grad

Det må settes inn tiltak som kan hjelpe til med å få løst sakene før det blir et brudd mellom den det gjelder og foreldrene.

En holdningsendring må skje hos dem som kjenner de ulike kulturene best.

Det må utarbeides og jobbes med andre løsninger enn å bryte med familien for å unngå å bli tvangsgiftet.

Vi som jobber med tvangsekteskap må være flinke til å bruke allerede eksisterende møteplasser for ulike grupperinger til å spre relevant og viktig informasjon.

Også i 2010 skal DFIRH fortsette å ha hovedansvaret for selve prosjektet, og INLO skal fortsette å være søknads- og økonomiansvarlig.