inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (fjerning av uttrykket ”rase” fra flyktningbestemmelsene, regulering av adgangen til frivillig arbeid, tidligere forhåndsvarsel i utvisningssaker mv.)

Her finner du høringsbrev og lenker til høringsdokumenter:

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i

utlendingsloven og utlendingsforskriften. Endringsforslagene gjelder:

– En utskifting av uttrykket «rase» i utlendingslovens regler om beskyttelse.

– En ny regulering i utlendingsforskriften om adgangen for asylsøkere og andre uten

oppholdstillatelse til å delta i frivillig ulønnet arbeid for humanitære organisasjoner

mv.

– Et forslag til bestemmelse i utlendingsforskriften om at forhåndsvarsel om utvisning

kan sendes utlendingen så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken.

– En ny bestemmelse i utlendingsforskriften om at melding til fengselet om utvisning,

jf. utlendingsforskriften § 14-5 tredje ledd, skal skje ved oversendelse av vedtak i

utvisningssaken.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes vurdere om

forslagene også bør forelegges underordnede organer.

Eventuell uttalelse til forslagene bes sendt Just- og politidepartementet,

Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen 8. oktober 2010. Det bes

om at eventuelle uttalelser i tillegg sendes per e-post (helst i word-format) til

fagdirektør Kenneth A. Baklund på adressen kenneth.baklund@jd.dep.no. Eventuelle

spørsmål kan rettes på telefon til:

Kenneth A. Baklund 22 24 71 77

Ragnhild Danielsen 22 24 71 68

Anders Eldor Boye 22 24 71 39

Lenke til høringsdokumenter

Frist: 8.10.2010

Kommentarer sendes til:
Ana Isabel López Taylor
Storgata 26, 3790 Langesund
E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com
Telefon: 941 99 271  / 971 62 988

eller INLO
e-post: inlo@inlo.no