inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Nytt fra UDI – Høsten 2016

Nye krav for de som skal søke om norsk statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap beherske et minimum («nivå A») av norsk muntlig og ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år.

Hva er de nye kravene?

Søkeren må

Hvem gjelder kravene for?

De nye kravene gjelder for dem som er mellom 18 og 67 år og søker om statsborgerskap etter 1. januar 2017.

Søknaden regnes som levert når søkeren har møtt hos politiet med søknadsdokumentene. Hvis man registrerer søknaden i søknadsportalen før 15.desember, men ikke får time for oppmøte hos politiet før etter 1. januar, gjelder likevel ikke de nye kravene.

Kravene gjelder ikke for dem som er under 18 år eller over 67 år når disse leverer søknadsdokumentene hos politiet.


Informasjon til personer som fyller 18 år


Vi har erfart at en del personer som fyller 18 år ikke er så bevisste på hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til deres oppholdstillatelse i Norge. Vi har derfor laget en egen informasjonsside på udi.no med adressen www.udi.no/18 der dere kan lese om hva som er viktig å gjøre når man fyller 18 år. Spre gjerne denne adressen dersom dere er i kontakt med personer i målgruppen.

Konsekvensen ved ikke å levere søknader til rett tid kan for eksempel bli at det tar lenger tid før han/hun får permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap, og at søkerne får lengre perioder der de ikke kan reise til utlandet fordi de ikke har gyldig oppholdskort.


Riktig adresse?


Det er viktig at norske myndigheter til enhver tid har registrert riktig adresse til personer som oppholder seg i Norge. Den enkelte har ansvar for å melde fra til myndighetene dersom han eller hun flytter. Når en person har fått oppholdstillatelse og er bosatt i Norge, er det viktig å melde adresseendring til Folkeregisteret ved flytting. På Skatteetatens hjemmesider står det mer om hvordan man melder flytting: http://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/.

Personer som oppholder seg i Norge mens de venter på vedtak om førstegangs oppholdstillatelse, skal melde fra om ny adresse til politiet i det distriktet han eller hun flytter fra, eller det distriktet han eller hun flytter til. Dette gjelder også asylsøkere som i søknadsprosessen flytter fra asylmottak til privat adresse, eller fra én privat adresse til en annen.

UDI sender nå ut eposter til brukerne mens vi har søknaden til behandling. I e-postene informerer vi om status i saken. Det er derfor viktig at vi også har oppdatert epost-adresse. Vi bruker epost-adressen som er oppgitt i søknadsportalen ved registrering av søkerens siste søknad.

Dersom søkeren ønsker at vi skal sende disse meldingene til en annen epost-adresse, må han eller hun melde fra til UDI. Søkeren eller en fullmektig kan da enten ringe oss på 23 35 16 00 eller sende oss et signert brev som skannet vedlegg til dokument@udi.no, eller per post til Utlendingsdirektoratet, Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo.


Digital postkasse


Ved å velge digital postkasse får brukerne våre brev og vedtak fra oss raskere, og kan lese dem uansett hvor de er. Har brukerne digital postkasse, slipper de å vente på at brevet fra oss skal komme fram i posten, og kan spare opptil to ukers ventetid.

De som velger digital postkasse, vil ikke få brev fra oss i vanlig post lenger. Den digitale postkassen er helt gratis.

Dette må personen ha for å få en digital postkasse

Personen kan også logge inn i ID-porten med de elektroniske ID-ene Buypass (eksternt nettsted) eller Commfides (eksternt nettsted).

På grunn av disse kravene, er det ikke alle som kan få en digital postkasse. For eksempel kan personer som aldri har bodd i Norge ikke få digital postkasse. De som ikke har en digital postkasse, får brev fra UDI som vanlig post.

Les mer om digital postkasse her: https://www.udi.no/ord-og-begreper/digital-postkasse/.


Status innstrammingstiltakI juni besluttet Stortinget en del innstramninger i utlendingslovgivningen. Blant annet ble følgende endringer vedtatt:

  • Mulighet for å nekte familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse dersom familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge.
  • 24-årskrav for familieetablering.
  • Innføring av integreringskriterier for permanent opphold, herunder vilkår om at søkeren må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene, samt beherske et minimum av norsk muntlig og samfunnskunnskap.

Samtidig ble det besluttet å reversere økningen i underholdskravet som kom våren 2016.

Ingen av disse endringene er foreløpig gjennomført. Vi vil legge ut nærmere informasjon på www.udi.no etter hvert som endringene settes i verk.


eLæringskurs om mishandlingsbestemmelsen


UDI har laget et e-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen, utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b).  Den såkalte «mishandlingsbestemmelsen» skal sikre at ofre for vold i nære relasjoner som er her på familieinnvandring med ektefelle eller samboer, ikke skal måtte velge mellom å reise ut av Norge eller bli værende i en voldelig familierelasjon. De skal derfor få selvstendig opphold etter et samlivsbrudd dersom de søker om det.  E-læringskurset retter seg mot dem som veileder i slike saker, for eksempel politiet, krisesentre og advokater. Kurset ligger på www.udi.no/vold under «mer informasjon for hjelpere».

Ta gjerne kontakt med UDIs kontaktperson for mishandlingssakene, Cathrine Jacobsen på caja@udi.no eller telefon 407 06 099 hvis dere har spørsmål eller innspill.


Nye forbedringer i Søknadsportalen


I løpet av sommeren 2016 har det kommer flere endringer på søknadsportalen.

Den største og viktigste forandringen er omlegging av designet på portalens forside når søkeren er innlogget. Her vil søkeren få direkte tilgang til de siste 5 sakene vedkommende har åpnet, og vil dermed også få lettere tilgang til å bestille timer på søknadene søkeren har sendt inn ved å trykke på «Se søknad» (eller «Skal bestille time»).

Søkeren får også en e-postkvittering på bestilt time umiddelbart etter bestillingen, i tillegg til at han/hun får en påminnelse på timen på e-post 4 dager før oppmøtet.

Vi har også gjemt arkiv-knappen litt lenger bak i systemet slik at færre arkiverer uten å ville det, og dermed mister muligheten til å bestille time. Ønsker søkeren å slette ikke-ferdige søknader eller arkivere ferdige søknader, må han/hun trykke på «Alle mine søknader» først.

Eksempel på design nå:

udi

 

 

Hvis du har spørsmål til disse endringene, eller har andre problemer med å bruke Søknadsportalen, ta kontakt med UDI ved onlinesupport@udi.no eller ring veiledningstelefonen vår på +47 23 35 16 00.

Spørsmål eller tilbakemeldinger til UDI?

Har du/dere tilbakemeldinger eller spørsmål til nyhetsbrevet? Send en mail til nettverk@udi.no.


Praktisk informasjon


Nettverksmøter

I høst har vi hatt to nettverksmøter med flyktningkonsulenter og ett med rettshjelpere.
Vi planlegger et nettverksmøte i januar med barnevernet og med lærere som underviser i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Åpningstider i UDIs veiledningstjeneste i jula

Veiledningstjenesten vil holde åpent til og med 23. desember og vil holde stengt i romjula.
Vi åpner som normalt igjen mandag 2. januar.