inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Tilbakekall av statsborgerskap. Bakgrunnsinformasjon om rutiner for tilbakekall av statsborgerskap.

Generelt om tilbakekall av statsborgerskap

Et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet, og tidligere tillatelser som dannet grunnlag for statsborgerskapet, ble innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger. Dette følger både av lov om statsborgerskap (§ 26) og av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Slike saker handler om at det bevisst er gitt uriktige opplysninger i forbindelse med førstegangs oppholdstillatelse i Norge, og at disse opplysningene senere også har dannet grunnlag for søknad om, og innvilgelse av statsborgerskap.

Søker plikter å fremlegge alle opplysninger om sin identitet ved søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven. Vurderingen av vilkårene for tillatelse eller statsborgerskap, gjøres på bakgrunn av opplysningene søkeren selv gir og fremlagt dokumentasjon. Å gi uriktige opplysninger om identitet bryter med dette tillitsforholdet.

Statsborgerskap som bygger på uriktige opplysninger, kan kalles tilbake hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, selv etter mange år.

ID-juks i asylsaker

Det er et alvorlig problem at det i en del tilfeller oppgis feil identitet ved søknad om asyl. Hvis dette fører til at det blir innvilget beskyttelse som man ellers ikke hadde rett til, bidrar det til å undergrave hele ordningen med internasjonal beskyttelse. Det er i mange saker krevende for utlendingsmyndighetene å avdekke slikt juks, fordi mange asylsøkere ikke har noen dokumentasjon som underbygger den identiteten som oppgis.

Dersom det i ettertid kommer frem konkret opplysninger som tyder på at opprinnelig tillatelse ble gitt på uriktig grunnlag, vil utlendingsmyndighetene opprette sak om tilbakekall av tillatelsene. Dette gjelder også etter at statsborgerskap er innvilget, fordi hele grunnlaget for retten til norsk statsborgerskap er bortfalt.

Fremgangsmåte ved tilbakekall

Dersom UDI har grunnlag for å vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse eller statsborgerskap, vil det første som skjer være at den det gjelder får et skriftlig forhåndsvarsel. Der gjøres det rede for bakgrunnen for at tilbakekall vurderes og eventuelle konsekvenser av tilbakekall. Man får rett til å uttale seg innen en gitt frist. I tillegg har man rett til fri advokatbistand. I løpet av prosessen vil det også bli gjennomført et omfattende intervju.

Et vedtak om tilbakekall kan påklages til Utlendingsnemnda. Mange av disse sakene blir også prøvd i rettssystemet.

UDIs praksis

UDI har ikke endret praksis i behandlingen av slike saker de siste årene. UDIs håndtering av slike saker er i tråd med langvarig forvaltningspraksis i UDI og UNE. Denne praksisen har også blitt stadfestet flere ganger i rettssystemet.

Prioriteringen av slike saker

Det har alltid vært en viktig oppgave for UDI å følge opp saker der det er konkret mistanke om at tillatelser er gitt på uriktig grunnlag. Det skyldes behovet for å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge, med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger.

Kapasitet har likevel satt noen begrensninger for hvor mye UDI har kunne jobbe med slike saker. Dersom asylankomstene holder seg så lave som de er i øyeblikket, vil UDI i 2017 ha større kapasitet til å ta tak i denne type saker. UDI vil særlig gå inn i grupper av saker der vi erfaringsmessig vet at risikoen for juks er størst. Det er en stor fordel for alle parter at forvaltningen har kapasitet til å undersøke denne type saker på et så tidlig stadium som mulig, og helst før det er gitt statsborgerskap. Det kan likevel ikke utelukkes at noen saker fortsatt kommer opp på et sent stadium, som følge av tips eller andre forhold.

Kilde: www.udi.no