inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Invitasjon innspillsmøte stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

INLO ble invitert til innspillsmøte stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, INLO leder Michael Malaker har deltatt i det møtet med en kort presentasjon om INLO, og etter møtet ble en følgende innspill sendt til myndighetene.

 

Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling for innvandrere her i landet, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.

 

 

Viser til spørsmålene som var aktuelle til innspills møte den 12. juni 2017 og kommer med følgende forslag:

 

Hvordan kan staten best legge til rette for deltakelse og frivillig aktivitet i dag og i framtiden?

 

Problemstilling: vi sikter på:

SATSBUDSJETTET 2017 – KAP.511, POST 71 – TILSKUDD TIL LOKALE INNVANDRERORGANISASJONER OG FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN

 

INLO medlemmer så med stor vantro og overraskelse på regjeringen sitt forslag til utdeling av midler til frivillige organisasjoner her i Norge. Det er kommet som et stort nederlag for frivillige organisasjoner. For eksempel, INLO har mistet tre hundre tusen kroner i forhold til tidligere tilskudd, og det er en enorm nedgang i driftsmidlene for oss. Vi vil vise til Erna Solberg sin uttalelse på Norges årlig dialogkonferanse angående tett samarbeid med innvandrerorganisasjonene, og det kuttet støtter ikke statsministerens ord om viktighet og fokus på det samarbeidet.

Innvandrerorganisasjonene gjør en kjempe viktig jobb og er viktige ressurser i integreringsarbeidet, de bør i større grad enn i dag bli brukt av regjeringen, og de bør få innvilget mer i støtte.

 

Hvilke temaer er de viktigst at blir berørt i en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken?

Innvandrere er ikke av en annen verden, vi er ikke «aliens» eller fiender som vil «ta over» og ødelegge Norge. Vi har ressurser som kan brukes til å bygge dette samfunnet. Vi oppfordrer regjeringen til å møte oss som bor her. Vi oppfordrer dere å høre og se virkeligheten rett fra oss selv, ikke gjennom en statistikk.  Dere trenger å utvikle mer empati, møte oss som medmennesker.

 

Hvordan kan staten best legge til rette for nye former for frivillighet og rekruttering av unge frivillige?

Staten kan bruke vår organisasjon i større grad for å rekruttere unge frivillige med minoritets bakgrunn, INLO kan bidra med mennesker som ressurser i dette arbeidet og trenger bare økonomiske ressurser. Derfor inviterer vi regjeringen til mer dialog om hvordan vi kan bruke begge ressursene for samfunnets beste.

 

Hvordan bør staten forholde seg til de ulike formene for frivillighet i Norge?

 

Det er viktig å ha ulike former for frivillighet i Norge, som passer for ulike mennesker og ulike nasjoner som bor i Norge. Folk med innvandrerbakgrunn setter stor pris på demokratiske verdier her i landet og viderefører dem til sine barn og barnebarn. Vi gjør vårt beste for å påvirke mennesker i våre opprinnelige land til å innføre de verdiene hos dem også. Vår mening at Norge skal være som et lysende eksempel for demokrati i hele verden.

 

Deretter vil vi sette fokus på følgende tema med INLO uttalelse:

 

Gi fylkeskommuner tilbake ansvaret med å gi tilskudd til frivillige organisasjoner som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling – Uttalelse fra INLO årsmøte samlet i Trondheim.

I budsjettet for 2015 vedtok Stortinget, etter forslag fra regjeringen, at tjue(20) kommuner har ansvar for å tildele tilskudd til frivillige i lokalsamfunnet som bidrar til deltagelse, dialog og samhandling. Tilskudd til frivillige organisasjoner skal heretter gå til utvalgte kommuner, i stedet for via fylkeskommunen som før. Til tross av protestbrev fra Innvandrernes Landorganisasjon (INLO) samt fra mange andre organisasjoner opprettholdt regjeringen sin beslutning. Denne urettferdige og diskriminerende avgjørelsen har skadet dypt integreringsarbeidet for en stor del av frivillige organisasjoner. Innvandrere/flyktninger bor i flere kommuner i fylker, ikke bare i disse store kommunene.

Frivillige organisasjoner, små eller store, som finnes utenfor disse 20 kommunene blir skadelidende på den måten den nåværende regjeringen fordeler penger på til integrering og antidiskrimineringsarbeid. Det er mange kommuner, bort sett fra disse 20, som det foregår arbeid med antidiskriminering, deltakelse og integrering i. Det fins innvandrere også på disse stedene som blir skadelidende med den måte fordeling blir gjort på nå.

Spesielt er det de gode aktivitetene i nærmiljøet som gjør det mulig å skape tilhørighet for innvandrere. Som eksempel kan nevnes fritidsaktiviteter som bidrar til bygging av positive/større nettverk, aktiviteter for å fremme likestilling mellom kjønn, deltakelsen i helsefremmende tiltak, mer kontakt og dialog med barnevern/politi, som skaper et oversiktlig og trygt miljø for innvandrerbarn. Alt dette er aktiviteter i regi av innvandrere og/eller i samarbeid med andre lokale frivillige organisasjoner. I de kommunene som ikke har fått midler blir dette nedprioritert i en stram kommuneøkonomi.

Fordeling i den nåværende form kan skape en utflytting fra små kommuner til de større som har fått midler. Den sentraliseringen av befolkning i store byer er ikke positivt for integreringsarbeidet.

Vi håper og ser fram at regjeringen tar imot vårt innspill og ser på oss som ressurs i Norge, ikke belastning, hører på våre meninger og hjelper oss med vårt arbeid for Norges bedre framtid.

 

 

På vegne av INLO

Michael Malaker

INLO leder