inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringer

5. mai 2006
Ingen kommentarer

Innvandrerens landsorganisasjon Motzfeldts gate 1 0187 Oslo Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 dep. 0030 Oslo Vedr. NOU 2006:15 Frivillighetsregister – Høring Innvandrernes Landsorganisasjon takker for muligheten til å kommentere høringen. Vi stiller oss meget positive til forslaget om opprettelsen av et frivillighetsregister og setter pris på dette initiativet av departementet. Vi har følgende kommentarer til

4. mai 2006
Ingen kommentarer

Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Langesund 02.05.06. Høring om forslag til endring i lov av 24.juni 1988 nr 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven) ny bokstav f) i utlendingsloven § 37 Vi viser til departementets høringsbrev av 06. mars 2006 vedrørende endringer i utlendingsloven – iverksetting av VIS-systemet. INLO takker for

29. november 2004
Ingen kommentarer

INLO Innvandrernes Landsorganisasjon Tastagata 30/32, 4007, Stavanger Postboks 555, Sentrum, Stavanger Tel: 5156 2960 – Faks: 5156 2966 inlo@inlo.no www.inlo.no Det Kongelige Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven 3. INLO mener at nye betegnelser av nivåer og grupper av fag i videregående opplæring vil

29. april 2004
Ingen kommentarer

Det kongelige kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Stavanger 26.04.2004 Ref 04/535-1 VMS Høringsuttalelse angående endring i utlendingsforskriften § 106 om vilkår for å få visum Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) er enig i at det lages en ny forskrift om krav til reise/sykeforsikring for visum-søkere utenfor Schengensamarbeidet, siden dette blir allerede praktisert i noen

28. april 2004
Ingen kommentarer

Det kongelige kommunal- og regionaldepartement Stavanger 28.01.2004 Vår referanse 04/1 HU Deres referanse: 02/821-85 HBO Høringsuttalelse angående forslag til endringer i utlendingsloven § 42 og utlendingsforskriften § 147, samt forslag om innføring av ny § 145a i utlendingsforskriften (regler om rettshjelp i asylsaker). INLO er enig med departemntet i at det foreligger all grunn til

11. april 2004
Ingen kommentarer

HØRINGSUTTALELSE: Det kongelige Kommunal- og regionaldepartement Innvandringsavdelingen v/Vibeke Margrethe Selmer Høringsuttalelse om forslag til endring i utlendingsforskriftens § 110 om visumgebyr – refnr. 04/228-1 VMS INLO mener at innføring av behandlingsgebyr medfører en ulempe for borgere av andre land enn statene i Schengen-avtalen, ved at de må betale gebyr uansett om søknaden blir innvilget eller

29. januar 2004
Ingen kommentarer

Det kongelige utdannings- og forskningsdepartementet Deres referanse: 200309663 Vår referanse: 04/3 HU Stavanger 29.01.2004 Høringsuttalelse i forbindelse med forslag om endringer i opplæringsloven § 2-8 og friskoleloven § 3-5 INLO mener at departementets forslag om endringer i opplæringsloven § 2-8 og friskoleloven § 3-5 i vesentlig grad uthuller de rettigheter fremmedspråklige minoriteter har etter dagens

28. januar 2004
Ingen kommentarer

Det kongelige Nærings- og handeldepartementet Vår referanse: 04/2 HU Deres referanse: 20030298311-/CEB Stavanger 28.01.2004 Høringsuttalelse i forbindelse med forslag til endringer i serveringsloven INLO er i hovedpunkter enig i nærings- og handelsdepartementets forslag til forandringer i serveringsloven. Høyt antall konkurser, kriminalitetsutvikling i deler av bransjen og konkurransevridning er alt sammen onder som en endring i

5. januar 2004
Ingen kommentarer

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) Postboks 555, 4401, Stavanger Stavanger 27.10.2003 Det kongelige arbeids- administrasjonsdepartement Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Ref 200303501-/KAR Høringsuttalelse angående forslag til ny lov om offentlige arbeidsmarkedstjenester Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) er enig i lovforslagets formål og virkemidler og ser positivt på tanken om en mer formalisert tjenesteytelse over for aetats brukere. Særlig viktig

5. januar 2004
Ingen kommentarer

Innvandrernes Landsorganisasjon Tastagata 30, 4007, Stavanger Høringsuttalelse i forbindelse med høringer hos Stortingets utenrikskomité 24.-25. september 2003 Globalisering er et resultat av den økonomiske, kulturelle, tekniske, samfunnsmessige og kommunikasjonsmessige utviklingen de siste hundre årene, særlig den siste delen av denne perioden. Selv om det er økonomiske faktor og markedets krefter, som driver frem denne utviklingen,