inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Vedtekter

VEDTEKTER
 
Innvandrernes Landsorganisasjon – INLO
 
 • 1 FORMÅL
 
1.1       Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) i Norge er en sammenslutning av frivillige innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning.
1.2       Innvandrernes Landsorganisasjon skal delta aktivt for å påvirke norske myndigheter i spørsmål som angår innvandrernes og flyktningenes situasjon.
1.3       I denne sammenheng vil INLO stå til disposisjon som forhandlingspartner for norske myndigheter.
1.4       Arbeide for å avskaffe alle innvandrerfiendtlige og/eller diskriminerende lover, regler og praksiser i samfunnet.
1.5       Arbeide aktivt for at forholdene legges til rette, slik at personer med innvandrerbakgrunn kan utvikle og utnytte sine evner, kunnskaper og yrker til det beste for seg selv og samfunnet.
 
1.6       Arbeide aktivt for innvandrernes fullverdige deltakelse i alle ledd i samfunnet.
1.7       Arbeide for å fremme forståelse, kontakt og integrering mellom innvandrere og nordmenn likeså mellom innvandrergrupper på det nasjonale og det lokale plan.
1.8       Bygge opp et nettverk av innvandrerorganisasjoner over hele landet og utveksle organisatoriske og strategiske erfaringer sammen med tilsluttede organisasjoner.
1.9       Arbeide for å forbedre den statlige innvandrings-, flyktning-, asyl- og likestillingspolitikken.
1.10     Bistå medlemsorganisasjoner med informasjon mht opplærings- og kursvirksomhet, råd, veiledning og kunnskap for å bedre deres virksomhet ut fra egne behov.
1.11     Fremme mangfold og toleranse, bygge broer mellom ulike nasjonaliteter, etniske grupper og religioner.
1.12     Styrke innvandrernes og medlemsorganisasjoners innflytelse i organer som tar
       opp saker som handler om innvandrer-, flyktninger-, asyl- og likestillingsspørmål.
1.13     Knytte kontakter og samarbeide med liknende organisasjoner på det internasjonale plan dersom det er behov for det.
1.14     Arbeide for fred, solidaritet og menneskerettigheter i verden.
 • 2 HOVEDKONTOR
Innvandrernes Landsorganisasjon har sitt hovedsete i Oslo og blir ledet av et styre.
 
 
 • 3 MEDLEMSKAP
 • 3.1 Frivillige fylkesinnvandrerråd eller tilsvarende fylkesvise / regionale frivillige organisasjoner som ikke er medlem av INLO og som sier seg enig i INLOs formålsparagraf, kan søke om medlemskap i INLO.
 
3.1.1.   Fylkesinnvandrerråd for innvandrerorganisasjoner i fylke kan søke om
      medlemskap i INLO.
3.2.      Lokale, frivillige innvandrerforeninger kan søke om medlemskap direkte i INLO, såfremt det ikke eksisterer frivillige innvandrerråd i dette fylket som allerede er medlem av INLO. Opprettes det et frivillig innvandrerråd eller tilsvarende i fylket og som blir tatt opp som medlem i INLO, overføres slike lokale foreninger til denne fylkesorganisasjonen.
 
3.3.     Fylkesorganisasjoner som er medlem av INLO må sende sin årsberetning til INLO hvert år innen den 15. mai. Det samme gjelder organisasjoner og foreninger som er medlem i INLO i de fylker der det ikke eksisterer en fylkesorganisasjon som er medlem i INLO.
Om en medlemsorganisasjon klart bryter INLOs vedtekter, eller på annen måte opptrer slik at det er til tydelig skade for INLO, kan organisasjonen i første omgang suspenderes etter vedtak i INLOs styre. Vedtak om eksklusjon fattes av INLOs årsmøte med minst 2/3 flertall. Den suspenderte organisasjonen skal ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken på årsmøtet før et eventuelt vedtak om eksklusjon fattes. I tilfelle eksklusjon, blir eventuell innbetalt medlemskontingent ikke refundert.
En medlemsorganisasjon kan melde seg skriftlig ut av INLO. Utmeldingen må være vedtatt av organisasjonens årsmøte, eller ekstraordinære årsmøte og godkjent protokoll på dette må følge utmeldingen. Innbetalt kontingent blir ikke tilbakeført til en organisasjon som melder seg ut.
 
3.4 Søknad om medlemskap i INLO skal sendes styret i INLO sammen med:
 1. Bekreftelse på at organisasjonen / foreningen er registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret.
 2. Ett eksemplar av organisasjonens / foreningens vedtekter.
 3. Oversikt over det sittende styret som må være valgt av et årsmøte.
 4. Godkjent årsberetning og protokoll fra det seneste årsmøtet.
3.4.1.   Søknad om medlemskap blir i første omgang avgjort av styret i INLO. Organisasjoner / foreninger som ikke blir tatt opp som medlemmer, kan anke dette vedtaket inn for førstkommende årsmøte i INLO. Om styret i INLO avslår en søknad, skal dette alltid begrunnes.
3.5       Rapportering
3.5.1    Medlemmer/fylker må sende årsberetning til INLO innen 15. mai.
3.5.2    Medlemmer/fylker må sende aktivitetsrapport til INLO hver gang fylkene holder aktiviteter slik at det kan publiseres på INLO hjemmeside.
 
 
 • 4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP
 
 
4.1       Dersom en medlemsorganisasjon bryter INLOs vedtekter, kan organisasjonen i første omgang utelukkes fra medlemskap etter vedtak i styret. Endelig avgjørelse tas på årsmøte.
4.2       Organisasjonen kan anke vedtaket inn for neste årsmøte og tale sin sak. Anken må
skje skriftlig innen en (1) måned etter at vedtaket i INLOs styre blir kjent med saken.
4.3       Utmelding av en medlemsorganisasjon må skje skriftlig.
4.4       Utmeldingen må være vedtatt av medlemsorganisasjonens årsmøte.
4.5       I tilfelle ekskludering eller utmelding blir medlemskontingenten ikke refundert.
 
 
 • 5 INNVANDRERNES LANDSORGANISASJONS BESLUTTENDE ORGANER
 
Organene er:
 1. Årsmøtet
 2. Styret
 
 • 6 ÅRSMØTE
 
6.1. Årsmøtet er høyeste organ i INLO og avholdes hvert år senest den 1. juni.
6.2. Innkalling med tid og sted for årsmøtet, samt frist for innsending av forslag til årsmøtet, skal sendes medlemsorganisasjonene senest to måneder før årsmøtet.
6.3. Årsmelding, revidert regnskap, forslag til virksomhetsplan og forslag til budsjett, samt andre nødvendige sakspapirer skal sendes medlemsorganisasjonene senest to uker før årsmøtet.
6.4. Innkomne forslag til årsmøtet skal alltid være behandlet av styret i INLO som også skal komme med sin innstilling til forslaget. Forslagene og styrets innstilling er å anse som sakspapirer til årsmøtet. (Se § 6.3.)
6.5. Den enkelte medlemsorganisasjon kan delta med inntil to delegater på årsmøtet hvorav en har stemmerett. Den andre delegaten har kun tale- og forslagsrett. Det skal etterstreves at medlemsorganisasjonene stiller med en delegat av hvert kjønn. Styremedlemmer i INLO kan ikke være årsmøtedelegater, men kan møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett.
6.6. Stemmerett på årsmøtet har kun medlemsorganisasjoner som har betalt medlemskontingent senest to uker før årsmøtet.
 
6.7. Om ikke annet er angitt i vedtektene, avgjøres alle saker med alminnelig flertall (mer enn 50 %).
6.8. Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte delegatene.
6.9. Årsmøtet skal behandle følgende saker i nevnte rekkefølge:
 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive årsmøteprotokollen og et tellekorps på to personer.
 3. Styrets forslag til årsmelding.
 4. Styrets forslag til revidert regnskap.
 5. Innkomne forslag, herunder opptak av medlemmer og eksklusjonssaker.
 6. Styrets forslag til virksomhetsplan.
 7. Styrets forslag til budsjett.
 8. Medlemskontingent.
 9. Valg av leder, nestleder og kasserer ved særskilte valg.
 10. Halvparten av styret skal være på valg hvert år.
 11. Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig.
 12. Valg av øvrige styremedlemmer med vararepresentanter, en fra hver medlemsorganisasjon.
 13. Valg av valgkomité på tre personer, hvorav en av motsatt kjønn. (Ingen fra styret kan sitte i valgkomitéen).
 14. Valg av statsautorisert revisor.
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt ovenfor.
 
 
 • 7 VEDTEKTSENDRINGER
7.1       Årsmøte foretar endringer i vedtektene med 2/3 dels flertall for
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO). Endringer skal forberedes av styret eller arbeidsgruppe delegert av styret.
 • 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
 
8.1       Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis flertallet av styret eller 2/3 av medlemsorganisasjonene krever det.
8.2       Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje senest 30 dager før det planlagte møtet. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle vedtektsendringer og skal ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkalling av ekstraordinært årsmøte.
 
 
 • 9 STYRET
 
9.1       Styret er INLOs høyeste organ mellom årsmøtene.
 
9.2       Styret velges på årsmøte og leder arbeidet i INLO i henhold til virksomhetsplanen.
9.3       Styret skal ha minst fire (4) styremøter i året.
9.4       Medlemmer av styret velges for en periode på 2(to) år av gangen. Varamedlemmene innkalles når faste medlemmer ikke kan møte opp. Medlemmer av styret kan ikke sitte mer enn i 3 (tre) perioder i samme verv. Styret bør ha en kjønnsfordeling med minimum 40 % av ett kjønn. Medlemmer av styret skal velges blant medlemmer av frivillige medlemsorganisasjonene.
9.5       Styret har ansvar for regnskap, budsjettforslag og arbeidsinstruks for sekretær.
9.6       Ansettelser
9.6.1    Styret er ansvarlig for ansettelser og har arbeidsgiveransvar.
 • 10 VALGKOMITÉ
10.1     Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Disse må være medlemmer av en av INLO medlemsorganisasjon.
10.2     Valgkomiteen skal ha det overordnede ansvar når det gjelder valgprosessen.
 
10.3     Ingen i styret skal sitte i valgkomiteen.
10.4     Forslag for kandidater til tillitsverv må leveres skriftlig til valgkomiteen. Liste må inneholde navn på inntil 3(tre) kandidater fra hver medlemsorganisasjon.
10.5     Valgkomiteinnstillingen skal være ferdigstilt og legges frem for årsmøtet.
10.6     Valgkomiteens medlemmer kan ikke foreslå seg selv som kandidat til styret.
 • 11 REGNSKAP
 
11.1     Revidert regnskap skal undertegnes av hele styre.
11.2     Revisor skal gjennomgå regnskap, kasse og verdipapirer.
11.3     INLOs regnskap skal godkjennes av årsmøtet. Foreløpig godkjennelse skal foretas av styret.
11.4     Bilagene må undertegnes av leder og kasserer.
 • 12 KONTINGENT
 
12.1     Medlemsorganisasjoner plikter å holde sitt medlemskap i orden. Kontingenten for årets årsmøte finne sted gir alle rettigheter (tale, forslag og stemmerett) og skal betales minst 2(to) uker før årsmøte hvert år».
12.2     INLO kan pålegge sine medlemsorganisasjoner ekstraordinær kontingent dersom uforutsette hendelser krever det. Årsmøte fatter vedtak i sakens anledning.
 • 13 OPPLØSNING / SAMMENSLÅING
 
13.1     INLO kan kun oppløses/slåes sammen med andre organisasjoner når ¾ flertall av to (2) årsmøter eventuelt ekstraordinært årsmøte vedtar det. Forslag om oppløsning /sammenslåing må være sendt ut på forhånd innenfor de ordinære frister for årsmøte.
13.2     Ved oppløsning tilfaller INLOs eventuelle formue medlemsorganisasjoner og fordeles i forhold til innbetalt kontingent etter retningslinjer gitt etter to (2) påfølgende årsmøter. Offentlig tilskudd går tilbake til det offentlige.

Sist endret på INLO årsmøte 21. mai 2017